+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Thông tin dạng văn bản Điều khoản 7.5.4 ISO 20000

Điều khoản 7.5.4 thông tin dạng văn bản của hệ thống quản lý dịch vụ.Thời gian đọc bài 1 phút
Đăng bài TonyPI
Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Điều khoản 7.5.4 thông tin dạng văn bản của ISO 20000. Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM: IT service management).
Liên quan đến tất cả các hoạt động: như việc lập kế hoạch, triển khai, hỗ trợ và quản lý các dịch vụ CNTT. Đơn giản, điều này có nghĩa là tất cả thông tin, tài sản, quá trình, chính sách. Và các dịch vụ thực tế được tạo bởi hoặc xoay quanh CNTT đều thuộc ITSM.
Hiểu đơn giản nhất, vai trò của ITSM là đơn giản hóa, hỗ trợ và quản lý tất cả các dịch vụ. Và dữ liệu liên quan đến CNTT để tạo ra giá trị cho toàn bộ doanh nghiệp.
Đây là lý do chính cho việc tạo ra các giải pháp hoặc nền tảng ITSM được thiết kế. Để giúp các thành phần liên quan CNTT quản lý lượng thông tin và tài nguyên khổng lồ này.
7.5 Thông tin dạng văn bản


7.5.4 Thông tin dạng văn bản của hệ thống quản lý dịch vụ


Thông tin dạng văn bản cho SMS sẽ bao gồm:
7.5.4 Service management system documented information 
The documented information for the SMS shall include:

a) phạm vi của SMS;
a) scope of the SMS;
b) chính sách và mục tiêu quản lý dịch vụ;
b) policy and objectives for service management;
c) kế hoạch quản lý dịch vụ;
c) service management plan;
d) chính sách quản lý thay đổi, chính sách bảo mật thông tin và (các) kế hoạch liên tục của dịch vụ;
d) change management policy, information security policy and service continuity plan(s);
e) các quá trình SMS của tổ chức;
e) processes of the organization’s SMS;
f) các yêu cầu về dịch vụ;
f) service requirements;
g) (các) danh mục dịch vụ;
g) service catalogue(s);
h) (các) thỏa thuận mức dịch vụ (SLA);
h) service level agreement(s) (SLA);
i) hợp đồng với các nhà cung cấp bên ngoài;
i) contracts with external suppliers;
j) các thỏa thuận với nhà cung cấp nội bộ hoặc khách hàng đóng vai trò là nhà cung cấp;
j) agreements with internal suppliers or customers acting as a supplier;
k) các thủ tục được yêu cầu bởi tài liệu này;
k) procedures that are required by this document;
l) hồ sơ cần thiết để chứng minh bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu của tài liệu này và SMS của tổ chức.
l) records required to demonstrate evidence of conformity to the requirements of this document and the organization’s SMS.
CHÚ THÍCH: Điều 7.5.4 cung cấp danh sách các tài liệu chính cho một SMS. Có các yêu cầu cụ thể khác trong tài liệu này để thông tin được lưu giữ như thông tin dạng văn bản, được lập thành văn bản hoặc được ghi lại. ISO / IEC 20000-2 cung cấp hướng dẫn bổ sung.
NOTE Clause 7.5.4 provides a list of the key documents for an SMS. There are other specified requirements in this document for information to be held as documented information, to be documented or to be recorded. ISO/IEC 20000-2 provides additional guidance.

Xem thêm:


• Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
• Lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đối với doanh nghiệp ? tại LINK
• Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 20000 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO 20000.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 20000 của bạn.Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn