+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Mục tiêu hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 6.2 ISO 20000

6.2 Các mục tiêu quản lý dịch vụ và kế hoạch để đạt được mục tiêu


Thời gian đọc bài 2 phút
Đăng bài TonyPI


6.2 Service management objectives and planning to achieve them 

6.2.1 Thiết lập mục tiêu


6.2.1 Establish objectives 
Yêu cầu của tiêu chuẩn điều khoản 6.2 mục tiêu SMS. Tổ chức phải thiết lập các mục tiêu quản lý dịch vụ ở các chức năng và cấp độ liên quan. 
The organization shall establish service management objectives at relevant functions and levels. 
Các mục tiêu quản lý dịch vụ phải:
The service management objectives shall: 
a) nhất quán với chính sách quản lý dịch vụ;
a) be consistent with the service management policy; 
b) có thể đo lường được;
b) be measurable; 
c) tính đến các yêu cầu áp dụng;
c) take into account applicable requirements; 
d) được giám sát; 
d) be monitored; 
e) được truyền đạt; 
e) be communicated; 
f) được cập nhật khi thích hợp. 
f) be updated as appropriate. 
Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản về các mục tiêu quản lý dịch vụ.
The organization shall retain documented information on the service management objectives. 

6.2.2 Kế hoạch để đạt được các mục tiêu


6.2.2 Plan to achieve objectives 
Khi lập kế hoạch làm thế nào để đạt được các mục tiêu quản lý dịch vụ của mình, tổ chức phải xác định:
When planning how to achieve its service management objectives, the organization shall determine: 
a) những gì sẽ được thực hiện;
a) what will be done; 
b) những nguồn lực nào sẽ được yêu cầu;
b) what resources will be required; 
c) ai sẽ chịu trách nhiệm;
c) who will be responsible; 
d) khi nào nó sẽ được hoàn thành;
d) when it will be completed; 
e) kết quả sẽ được đánh giá như thế nào.
e) how the results will be evaluated.
Bên trên là thông tin của điều khoản 6.2 ISO 20000. Cùng NQA tìm hiểu thêm các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 20000.

Xem thêm:


• Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
• Lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đối với doanh nghiệp ? tại LINK
• Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 20000 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO 20000.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 20000 của bạn.
Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn