+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Hoạch định hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 6.3

Hoạch định hệ thống quản lý dịch vụ (điều khoản 6.3)Thời gian đọc bài 2 phút
Đăng bài TonyPI
Nhà cung cấp nội dung HQC company

6.3 Hoạch định hệ thống quản lý dịch vụ theo ISO/IEC 20000-1: 2018


Plan the service management system
Yêu cầu của tiêu chuẩn điều khoản 6.3 hoạch định SMS. Tổ chức phải tạo, thực hiện và duy trì một kế hoạch quản lý dịch vụ. Việc lập kế hoạch phải xem xét đến chính sách quản lý dịch vụ, mục tiêu quản lý dịch vụ, rủi ro và cơ hội, các yêu cầu và yêu cầu dịch vụ được quy định trong tài liệu này. Kế hoạch quản lý dịch vụ phải bao gồm hoặc có tham chiếu đến:
The organization shall create, implement and maintain a service management plan. Planning shall take into consideration the service management policy, service management objectives, risks and opportunities, service requirements and requirements specified in this document. The service management plan shall include or contain a reference to:
a) danh sách các dịch vụ;
a) list of services;
b) các giới hạn đã biết có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ;
b) known limitations that can impact the SMS and the services;
c) các nghĩa vụ như các chính sách, tiêu chuẩn liên quan, các yêu cầu pháp lý, quy định và hợp đồng cũng như cách các nghĩa vụ này áp dụng cho hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ;
c) obligations such as relevant policies, standards, legal, regulatory and contractual requirements, and how these obligations apply to the SMS and the services;
d) quyền hạn và trách nhiệm đối với hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ;
d) authorities and responsibilities for the SMS and the services;
e) nguồn nhân lực, kỹ thuật, thông tin và tài chính cần thiết để vận hành hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ;
e) human, technical, information and financial resources necessary to operate the SMS and the services;
f) cách tiếp cận được thực hiện để làm việc với các bên khác có liên quan đến vòng đời dịch vụ;
f) approach to be taken for working with other parties involved in the service lifecycle;
g) công nghệ được sử dụng để hỗ trợ hệ thống quản lý dịch vụ;
g) technology used to support the SMS;
h) hiệu lực của hệ thống quản lý dịch vụvà các dịch vụ sẽ được đo lường, đánh giá, báo cáo và cải tiến như thế nào. Các hoạt động lập kế hoạch khác phải duy trì sự phù hợp với kế hoạch quản lý dịch vụ.
h) how the effectiveness of the SMS and the services will be measured, audited, reported and improved. Other planning activities shall maintain alignment with the service management plan.

Bên trên là thông tin của điều khoản 6.3 ISO 20000. Cùng NQA tìm hiểu thêm các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 20000.

Xem thêm:


• Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
• Lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đối với doanh nghiệp ? tại LINK
• Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 20000 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO 20000.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 20000 của bạn.

Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn