+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Sự Lãnh đạo. ĐK 5 ISO 20000

Sự Lãnh đạo. Điều khoản 5 ISO 20000


Thời gian đọc bài 2 phút
Đăng bài TonyPI

5.1 Lãnh đạo và cam kết / 5.1 Leadership and commitment


Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ vai trò lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý dịch vụ bằng cách:
Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the SMS by:
a) đảm bảo rằng chính sách quản lý dịch vụ và các mục tiêu quản lý dịch vụ được thiết lập và phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức;
a) ensuring that the service management policy and service management objectives are established and are compatible with the strategic direction of the organization;
b) đảm bảo rằng kế hoạch quản lý dịch vụ được lập nên, thực hiện và duy trì nhằm hỗ trợ chính sách quản lý dịch vụ và việc đạt được các mục tiêu quản lý dịch vụ và các yêu cầu dịch vụ;
b) ensuring that the service management plan is created, implemented and maintained in order to support the service management policy, and the achievement of the service management objectives and service requirements;
c) đảm bảo rằng các cấp thẩm quyền phù hợp được chỉ định để đưa ra các quyết định liên quan đến SMS và các dịch vụ;
c) ensuring that appropriate levels of authority are assigned for making decisions related to the SMS and the services;
d) đảm bảo rằng những gì tạo thành giá trị cho tổ chức và khách hàng được xác định;
d) ensuring that what constitutes value for the organization and its customers is determined;
e) đảm bảo có sự kiểm soát của các bên khác liên quan đến vòng đời dịch vụ;
e) ensuring there is control of other parties involved in the service lifecycle;
f) đảm bảo tích hợp các yêu cầu SMS vào quy trình kinh doanh của tổ chức;
f) ensuring the integration of the SMS requirements into the organization’s business processes;

5.1 Lãnh đạo và cam kết (điều khoản 5 ISO 20000)


g) đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ;
g) ensuring that the resources needed for the SMS and the services are available;
h) truyền đạt tầm quan trọng của việc quản lý dịch vụ có hiệu lực, đạt được các mục tiêu quản lý dịch vụ, cung cấp giá trị và phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý dịch vụ;
h) communicating the importance of effective service management, achieving the service management objectives, delivering value and conforming to the SMS requirements;
i) đảm bảo rằng hệ thống quản lý dịch vụ đạt được (các) đầu ra dự kiến của nó;
i) ensuring that the SMS achieves its intended outcome(s);
j) chỉ đạo và hỗ trợ những người đóng góp vào tính hiệu lực của hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ;
j) directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of the SMS and the services;
k) thúc đẩy cải tiến liên tục hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ;
k) promoting continual improvement of the SMS and the services;
l) hỗ trợ các vai trò quản lý có liên quan khác để thể hiện vai trò lãnh đạo của họ khi hệ thống áp dụng trong các phạm vi thuộc trách nhiệm.
l) supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility.
CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “kinh doanh” trong tiêu chuẩn có thể được diễn giải theo nghĩa rộng bao hàm tất cả các hoạt động mang tính cốt lõi cho mục tiêu tồn tại của tổ chức.
NOTE Reference to “business” in this document can be interpreted broadly to mean those activities that are core to the purposes of the organization’s existence.


5.2 Chính sách quản lý dịch vụ / 5.2 Policy (điều khoản 5 ISO 20000)


5.2.1 Thiết lập chính sách quản lý dịch vụ / 5.2.1 Establishing the service management policy
Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập một chính sách quản lý dịch vụ:
Top management shall establish a service management policy that:
a) phù hợp với mục đích của tổ chức;
a) is appropriate to the purpose of the organization;
b) cung cấp một khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu quản lý dịch vụ;
b) provides a framework for setting service management objectives;
c) bao gồm một cam kết thỏa mãn các yêu cầu thích hợp;
c) includes a commitment to satisfy applicable requirements;
d) bao gồm cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ.
d) includes a commitment to continual improvement of the SMS and the services.
5.2.2 Truyền đạt chính sách quản lý dịch vụ / 5.2.2 Communicating the service management policy
Chính sách quản lý dịch vụ phải:
The service management policy shall:
a) sẵn có dưới dạng thông tin dạng văn bản;
a) be available as documented information;
b) được truyền đạt trong tổ chức;
b) be communicated within the organization;
c) sẵn sàng cho các bên liên quan, khi thích hợp.
c) be available to interested parties, as appropriate.


5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức / 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities


Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng các trách nhiệm và quyền hạn đối với các vai trò liên quan đến hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ được phân công và truyền đạt trong tổ chức.
Top management shall ensure that the responsibilities and authorities for roles relevant to the SMS and the services are assigned and communicated within the organization.
Lãnh đạo cao nhất phải phân công trách nhiệm và quyền hạn để:
Top management shall assign the responsibility and authority for:
a) đảm bảo rằng hệ thống quản lý dịch vụ phù hợp các yêu cầu của tài liệu này;
a) ensuring that the SMS conforms to the requirements of this document;
b) báo cáo về việc thực hiện của hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ cho lãnh đạo cao nhất.
b) reporting on the performance of the SMS and the services to top management.

Bên trên là thông tin của điều khoản 5 ISO 20000. Cùng NQA tìm hiểu thêm các điều khoản của tiêu chuẩn ISO / IEC 20000-1: 2018.

Xem thêm:


• Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
• Lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đối với doanh nghiệp ? tại LINK
• Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 20000 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO 20000.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 20000 của bạn.
Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn