+84 912 300 560 
     

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 
+84-24 3622 8852
     
 

Bối cảnh của doanh nghiệp. ĐK 4. ISO 20000

Bối cảnh của doanh nghiệp. Điều khoản 4 ISO 20000. 

Thời gian đọc bài 2 phút
Đăng bài TonyPI
Context of the organization

4.1 Hiểu rõ doanh nghiệp và bối cảnh của doanh nghiệp. 


Understanding the organization and its context
Doanh nghiệp phải xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong. Những vấn đề liên quan đến mục đích. Và ảnh hưởng đến khả năng đạt được (các) kết quả mong đợi của hệ thống quản lý dịch vụ. Điều khoản 4 ISO 20000.
The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose. And that affect its ability to achieve the intended outcome(s) of its SMS.

Chú thích: Thuật ngữ “vấn đề” trong bối cảnh này có thể là các yếu tố có tác động tích cực hoặc tiêu cực. Đây là những yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp trong bối cảnh có khả năng cung cấp các dịch vụ với chất lượng đã thỏa thuận cho khách hàng.
NOTE The word “issue” in this context can be factors which have a positive or negative impact. These are important factors for the organization in the context of its ability to deliver services of an agreed quality to its customers.

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm.


Understanding the needs and expectations of interested parties
Doanh nghiệp phải xác định: a) các bên quan tâm có liên quan đến hệ thống quản lý dịch vụ và các dịch vụ; b) các yêu cầu liên quan của các bên quan tâm này.
The organization shall determine: a) the interested parties that are relevant to the SMS and the services; b) the relevant requirements of these interested parties.

Chú thích: Các yêu cầu của các bên quan tâm có thể bao gồm dịch vụ, hiệu suất, các yêu cầu pháp lý và quy định và các nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến SMS và các dịch vụ.
NOTE The requirements of interested parties can include service, performance, legal and regulatory requirements and contractual obligations that relate to the SMS and the services.


4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý dịch vụ.


Determining the scope of the service management system
Doanh nghiệp phải xác định ranh giới và khả năng áp dụng của hệ thống quản lý dịch vụ để thiết lập phạm vị của doanh nghiệp. Khi xác định phạm vi này, doanh nghiệp phải xem xét:
a) các vấn đề bên ngoài và nội bộ nêu tại 4.1;
b) các yêu cầu của các bên quan tâm liên quan nêu tại 4.2;
c) các dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp. Việc xác định phạm vi của SMS phải bao gồm các dịch vụ trong phạm vi và tên của doanh nghiệp quản lý và cung cấp các dịch vụ. Phạm vi của SMS phải có sẵn và được duy trì dưới dạng thông tin dạng văn bản.
The organization shall determine the boundaries and applicability of the SMS to establish its scope. When determining this scope, the organization shall consider: a) the external and internal issues referred to in 4.1; b) the requirements referred to in 4.2; c) the services delivered by the organization. The definition of the scope of the SMS shall include the services in scope and the name of the organization managing and delivering the services. The scope of the SMS shall be available and be maintained as documented information.

Chú thích 1: ISO/IEC 20000-3 cung cấp hướng dẫn về việc xác định phạm vi.
NOTE 1 ISO/IEC 20000-3 provides guidance on scope definition.
Chú thích 2: Xác định phạm vi SMS cho biết các dịch vụ nằm trong phạm vi. Đây có thể là tất cả hoặc một số dịch vụ do tổ chức cung cấp.
NOTE 2 The SMS scope definition states the services which are in scope. This can be all or some of the services delivered by the organization.


4.4 Hệ thống quản lý dịch vụ


Service management system
Doanh nghiệp phải thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục một SMS. Bao gồm các quá trình cần thiết và các tương tác của chúng, phù hợp với các yêu cầu của tài liệu này.
The organization shall establish, implement, maintain and continually improve an SMS, including the processes needed and their interactions, in accordance with the requirements of this document.

Bên trên là tổng hợp thông tin của điều khoản 4 tiêu chuẩn ISO / IEC 20000-1: 2018.

Xem thêm:


• Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
• Lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin đối với doanh nghiệp ? tại LINK
Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 20000 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí đạt được và duy trì chứng nhận ISO 20000.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 20000 của bạn.
Các tin khác

Đăng kí Nhận Email
Thông tin công ty

NQA Việt Nam


Phòng 401, Số 1 Đào Duy Anh,
Tòa nhà Ocean Park, Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội


Tổng đài hỗ trợ khách hàng

+84-24 3622 8852

Email: dhhuyen@nqa.com.vn
             contact@nqa.com.vn