Tra cứu Khách hàng đạt chứng nhận ISO NQA

Tra cứu Khách hàng đạt chứng nhận ISO NQA

Để tra cứu thông tin khách hàng, xin vui lòng sử dụng mã QR code in trên chứng chỉ theo ứng dụng phần mềm QR code reader dưới đây:

https://itunes.apple.com/us/app/qr-code-reader/id1200318119?mt=8