NQA là tổ chức đầu tiên trên thế giới được ANAB công nhận cho hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TL 9000:2016 (R6)
NQA (National Quality Assurance) là tổ chức chứng nhận đầu tiên được ANAB (the ANSI-ASQ National Accreditation Board) công nhận hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn mới TL 9000:2016 (R6). Lori Gillespie, Phó chủ tịch ANAB, phụ trách Hệ thống quản lý, đã khẳng định sự kiện này ngày 14 tháng 2 năm 2017. NQA nằm trong top đầu 6 tổ chức chứng nhận trên thế giới xét dưới tiêu chí số lượng chứng nhận TL 9000. 
Thông tin chi tiết hơn, vui lòng truy cập http://www.questforum.org/nqa-first-cb-anab-accredited-r6/