ISO 14001:2015 - CHANGES AND BENEFITS
ISO 14001:2015 - CHANGES AND BENEFITS - NQA Việt Nam

Martin Hockaday (Giám đốc môi trường NQA) phỏng vấn Martin Baxter (Giám đốc chiến lược của Viện Quản lý và đánh giá về môi trường, IEMA) để tìm hiểu những thay đổi mới nhất về ISO 14001 và lợi ích cho bên sử dụng tiêu chuẩn.

Link tham khảo thêm về ISO 14001:2015 - NQA Việt Nam.
http://www.nqa.com/en-gb/ media-centre/videos/ iso-14001-update-part-2.aspx
https://www.youtube.com/ watch?v=fN3weZ_yTkI