Các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22301

Các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22301

Thời gian đọc bài 2 phút
Đăng bài TonyPI
Nhà cung cấp nội dung HQC Company

📣 Tài liệu cho hệ thống quản lý kinh doanh liên tục của tổ chức nên có những gì? Đây có thể là những gì bạn đang tự hỏi mình nếu bạn đang triển khai ISO 22301, chuẩn bị cho đánh giá nội bộ hoặc chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận.
Cập nhật theo ISO / IEC 22301 : 2019.

Danh sách các tài liệu theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22301


Để giúp bạn, dưới đây là danh sách tài liệu bắt buộc cho Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục - #BCMS:

● Danh sách các yêu cầu pháp lý, quy định và các yêu cầu khác (khoản 4.2.2) - liệt kê mọi thứ tổ chức cần tuân thủ.
● Phạm vi của BCMS và giải thích về các loại trừ (điều khoản 4.3) - xác định nơi BCMS của bạn sẽ được triển khai.
● Chính sách về kinh doanh liên tục (điều khoản 5.2) - xác định các trách nhiệm chính và mục đích của ban quản lý.
● Mục tiêu kinh doanh liên tục (điều 6.2) - xác định các mục tiêu có thể đo lường được cần đạt được với kinh doanh liên tục.
● Năng lực của nhân sự (khoản 7.2) - xác định kiến thức và kỹ năng cần thiết.
● Các kế hoạch và quy trình kinh doanh liên tục (điều khoản 8.4) - bao gồm các kế hoạch và quy trình cho các hoạt động ứng phó, truyền thông, phục hồi (bao gồm cả kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai), khôi phục và hoạt động trở lại.
● Thông tin liên lạc lập thành tài liệu với các bên quan tâm (khoản 8.4.3.1) - đây có thể là email, nhưng cũng có thể là thông tin liên lạc chính thức từ các nguồn như cơ quan chính phủ và những người khác.
● Hồ sơ thông tin quan trọng về sự gián đoạn, các hành động đã thực hiện và các quyết định được đưa ra (khoản 8.4.3.1) - thông thường những hồ sơ này được thực hiện thông qua biên bản hoặc bằng cách điền vào danh sách kiểm tra các hoạt động đã thực hiện.
● Dữ liệu và kết quả theo dõi và đo lường (điều 9.1.1) - đây là đánh giá xem BCMS của bạn có đáp ứng các mục tiêu hay không.


● Chương trình đánh giá nội bộ (điều 9.2)
● Kết quả đánh giá nội bộ (khoản 9.2) - thông thường, đây là Báo cáo đánh giá nội bộ.
● Kết quả xem xét của lãnh đạo (điều 9.3) - thông thường, kết quả này ở dạng biên bản hoặc có thể là các quyết định được lập thành văn bản.
● Bản chất của sự không phù hợp và các hành động được thực hiện (điều 10.1) - đây là mô tả về sự không phù hợp và nguyên nhân của chúng.
● Kết quả của các hành động khắc phục (điều 10.1) - đây là mô tả về những gì đã được thực hiện để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp.

LIÊN HỆ
Ms.Huyền – Phụ trách Dịch vụ Khách hàng

Mobile: 091 203 5885SẴN SÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU THAM GIA KẾ HOẠCH CHỨNG NHẬN ISO 22301 ?


Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rõ ràng về chi phí tham gia kế hoạch chứng nhận ISO 22301.

  

Nếu bạn chưa sẵn sàng? Gọi cho chúng tôi theo số 091 203 5885 hoặc yêu cầu gọi lại để thảo luận về các yêu cầu chứng nhận ISO 22301 của bạn.